Regulamin serwisu internetowego Gdzienasylwka.pl

I. Definicje

Operator (zwany także Usługodawcą) - APPzoomy Rafał Kołaczkowski, ul. Zana 11a, 20-601 Lublin, NIP: 712-310-71-18;

Serwis (zwany także Gdzienasylwka.pl) - serwis internetowy Gdzienasylwka.pl działający pod adresem internetowym https://gdzienasylwka.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu Gdzienasylwka.pl;

Treści - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, publikowane w Serwisie przez Użytkownika;

Obiekt - podmiot świadczący usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne lub inne;

Umieszczający - Użytkownik, który zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, obejmującą zamieszczenie na łamach Serwisu oferty Obiektu.;

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu;

Załącznik - integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie.

II. Postanowienia ogólne

 • 1. Gdzienasylwka.pl świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
 • 2. Korzystając z Serwisu lub rejestrując się w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że zna i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • 3. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku modyfikacji, każdy Użytkownik zostanie poinformowany o nowej, obowiązującej wersji Regulaminu poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Gdzienasylwka.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz linku do podstrony Serwisu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś zarejestrowani Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Każdy zarejestrowany Użytkownik przed dalszym korzystaniem z Serwisu, zostanie poproszony o zaakceptowanie nowej treści Regulaminu, która to akceptacja zostanie wyrażona poprzez zalogowanie się do Serwisu, zgodnie ze stosownym monitem informacyjnym. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 • 4. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 • 5. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu po stronie Użytkownika konieczne jest włączenie obsługi JavaScript, jak również włączona obsługa plików "cookies".
 • 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 • 1. Serwis zapewnia platformę internetową do zamieszczania ofert Obiektów, umożliwiając nawiązanie kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
 • 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu jest możliwy po dokonaniu rejestracji. Proces rejestracji jest możliwy poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy w Serwisie lub po połączeniu za pośrednictwem swojego konta zewnętrznego (np. Facebook).
 • 3. Gdzienasylwka.pl nie umieszcza ofert Obiektów we własnym imieniu, jak również nie uczestniczy w zawieraniu ewentualnych umów pomiędzy Użytkownikami.
 • 4. Treści, w tym oferty Obiektów, udostępniane przez Użytkowników w Serwisie nie są uprzednio weryfikowane przez Usługodawcę pod względem ich poprawności, kompletności oraz legalności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami.
 • 5. Gdzienasylwka.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Serwis może dokonać usunięcia Treści, które naruszają prawa autorskie, dobra osobiste lub noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.
 • 6. Operator dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
 • 7. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w działaniu Serwisu, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
 • 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 • 9. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 • 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika

 • 1. W celu dodania oferty Użytkownik musi dokonać bezpłatnej rejestracji w Serwisie.
 • 2. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić obowiązkowe dane w formularzu rejestracyjnym.
 • 3. Umieszczający po dokonanej rejestracji musi aktywować swoje konto w ciągu 5 dni, poprzez kliknięcie w odnośnik znajdujący się w wiadomości e-mail, wysłanej do Umieszczającego na adres e-mail wskazany przez niego podczas rejestracji.
 • 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji konta lub uzupełnionych po dokonanej rejestracji.
 • 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • 6. Operator oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Operatora zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie "rozpoznawany" przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:
  a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  b) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 • 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
 • 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania z Serwisu.
 • 9. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego konta osobom trzecim oraz ponosi odpowiedzialność za nadużycia, do których doszło na jego koncie w przypadku, gdy nie wywiązał się on ze swojego obowiązku starannego zabezpieczenie dostępu do swojego konta przez osoby niepowołane.
 • 10. Użytkownicy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych Treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług Gdzienasylwka.pl.

V. Treści

 • 1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.
 • 2. Operator może na życzenie Użytkownika zamieścić Treści opisujące Obiekt Użytkownika, jednak aby taka Oferta była wyświetlana w Serwisie, Użytkownik musi zaakceptować Treści Oferty. Akceptując Treści Użytkownik oświadcza, że są one poprawne, zgodne ze stanem faktycznym, nie łamią przepisów prawa oraz nie naruszają prawa osób trzecich. Od chwili zaakceptowania Treści to Użytkownik akceptujący jest wyłącznie odpowiedzialny za opublikowane Treści.
 • 3. Umieszczający udziela Operatorowi Serwisu nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, obejmującej wykorzystywanie Treści w Serwisie oraz w serwisach partnerskich stanowiących część przedsiębiorstwa Operatora oraz serwisach współpracujących.
 • 4. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z tym, Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • 5. Adresy e-mail, numery telefonów, odnośniki do stron WWW oraz inne dane kontaktowe mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach formularzy. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych jeżeli będą publikowane niezgodnie z przeznaczeniem.
 • 6. Operator zastrzega sobie prawo do ingerowania w styl opisu oferty dodanej przez Użytkownika.
 • 7. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej, Operator może podjąć starania zmierzające do publikowania oferty Obiektu zamieszczonej przez Umieszczającego równolegle także w innych mediach, poprzez nawiązanie współpracy z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Umieszczający publikując ofertę Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora oraz w jego serwisach partnerskich. Publikacja oferty Obiektów u partnerów nie wiąże się z wymogiem dodatkowych płatności i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców oferty Obiektu.
 • 8. W Serwisie dostępne są także oferty noclegów na Sylwestra z portalu booking.com, w celu weryfikacji tych oferty i ustalenia dostępności obiektu oraz faktycznej ceny noclegu Użytkownik musi przejść na stronę booking.com, gdyż tylko tam może sprawdzić aktualność tych informacji. Oferty noclegów z booking.com nie są dodawane przez Użytkowników a pobierane ze strony booking.com.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 • 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność ofert zamieszczanych w Serwisie.
 • 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w serwisie.
 • 3. Użytkownik zwolni Operatora z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Serwisowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.
 • 4. Gdzienasylwka.pl zobowiązuje się do wykonywania swego świadczenia z należytą starannością, w ramach świadczonej przez Serwis usługi Umieszczający nie uzyskują gwarancji określonych, skonkretyzowanych rezultatów związanych z opublikowaniem oferty Obiektu. W szczególności, korzystanie z usług Gdzienasylwka.pl nie zapewnia określonej pozycji w wyszukiwarkach internetowych oraz nie gwarantuje korzyści uzyskanych na skutek prowadzonej na łamach Serwisów działalności informacyjnej lub reklamowej.

VII. Cennik

 • 1. Oferta Umieszczającego będzie bezpłatnie wyświetlana w serwisie do 31 października 2016 roku, po tej dacie Umieszczający może bezpłatnie zrezygnować z dalszego wyświetlania oferty Obiektu w Serwisie lub przedłużyć dostępność oferty Obiektu w Serwisie poprzez uiszczania opłat abonamentowych z tyt. udostępniania oferty Obiektu. Aby oferta Obiektu była nieprzerwanie wyświetlana w Serwisie Umieszczający musi uiścić opłatę abonamentową przed 31 października 2016 roku.
 • 2. Po 31 października 2016 roku jeśli Umieszczający chce, aby oferta jego Obiektu była wyświetlana w Serwisie jest zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych z tyt. udostępniania oferty Obiektu.
 • 3. Aktualne koszty publikacji oferty Obiektu w Serwisie, jak również koszty świadczonych przez Gdzienasylwka.pl usług dodatkowych są publikowane w panelu klienta.
 • 4. Gdzienasylwka.pl udostępnia również dodatkowo płatne usługi reklamowe, służące do zwiększenia zainteresowania zamieszczoną ofertą Obiektu.

VIII. Płatność za usługi

 • 1. Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • 2. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora po uiszczeniu abonamentu przez Umieszczającego oraz przekazaniu przez niego danych wymaganych do wystawienia faktury VAT:
  a) w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
  b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
 • 3. Faktura VAT za opłacone usługi zostanie doręczona do Umieszczającego pocztą elektroniczną (e-mail) w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania przelewu na koncie Operatora. Na żądanie Umieszczającego faktura VAT może być wysłana także listem zwykłym na adres wskazany przez Umieszczającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.
 • 4. W przypadku dokonania omyłkowej nadpłaty na rzecz Operatora, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy Umieszczającego, po przedłożeniu stosownego wniosku. Serwis zastrzega sobie prawo do zaliczenia dokonanej nadpłaty w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych świadczeń Umieszczającego. Kwota podlegająca zwrotowi na rzecz Umieszczającego, w ramach zwrotu dokonanej nadpłaty, zostanie każdorazowo pomniejszona o 5% jej wysokości - tytułem opłaty manipulacyjnej, nie niższej niż 3 zł.

IX. Wiadomości i informacje handlowe

 • 1. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez zapisanie się do newslettera lub rejestrację, zgadza się na otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera Gdzienasylwka.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 • 2. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez zapisanie się do newslettera lub rejestrację, wyraża zgodę na korzystanie przez Operatora Serwisu z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
 • 3. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez zapisanie się do newslettera lub rejestrację, wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej. Rezygnacja jest możliwa po wysłaniu wiadomości e-mail na adres [email protected] o treści "Rezygnuje z otrzymywania wiadomości marketingowych", wiadomość musi być wysłana z adresu e-mail, na który są przesyłane wiadomości marketingowe.

X. Reklamacje

 • 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na adres korespondencyjny: APPzoomy Rafał Kołaczkowski, ul. Zana 11a, 20-601 Lublin z dopiskiem "Reklamacja".
 • 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 • 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 • 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 • 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres [email protected].

XI. Postanowienia końcowe

 • 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 • 2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą. W przypadku stwierdzenia takiej nieważności, strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem podobnym, prawnie wiążącym.
 • 3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Operatora.
 • 4. Umowa Użytkownika z Serwisem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi przez korzystanie Użytkownika z usług Serwisu lub poprzez rejestrację w Serwisie.
 • 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające. Wypowiedzenie umowy przez Umieszczającego nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji.
 • 6. Operator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z ważnej, uzasadnionej przyczyny.
 • 7. Uzasadniona przyczyna zachodzi zwłaszcza, gdy:
  a) Umieszczający nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności, wysłanego na adres e-mail podany przez Umieszczającego;
  b) Użytkownik uporczywie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, mimo upomnienia zawierającego wskazanie rodzaju uchybienia, wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika;
  c) Odpowiednie organy, sąd lub przepis prawa powodują, że Serwis nie może dalej oferować swoich usług.

XII. Załączniki

 • 1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:
  Załącznik 1: Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2016